>Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BAM!

 

1. Definities

Opdrachtgever”: de partij bij wie BAM! een aanbieding of offerte heeft ingediend voor het aangaan van een Overeenkomst of waarmee BAM! een Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst”: iedere overeenkomst waarbij BAM! zich verplicht tot het produceren en/of leveren van TV-, web- formats en/of (online) video content, en/of het verrichten van diensten die daaraan verwant zijn.

BAM!”: de eenmanszaak BAM!, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door BAM! gesloten Overeenkomst en uitgebrachte aanbieding of offerte voor het sluiten van een Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door BAM! van de hand gewezen.
 3. De medewerkers en/ of andere door BAM! ingeschakelde derde(n) zijn eveneens gerechtigd om een beroep te doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

3. Aanbiedingen

3.1    Alle aanbiedingen en offertes van BAM! voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. BAM! kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2    Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan BAM! opgegeven maten, eisen, specificaties van de productie en andere gegevens waarop BAM! haar aanbieding heeft gebaseerd.

4. Totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst komst slechts tot stand door (i) schriftelijke bevestiging door BAM! of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge overeenstemming tussen BAM! en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een kernbepaling in deze bevestiging, (ii) ondertekening voor akkoord door BAM! en Opdrachtgever van een aanbieding of bevestiging of (iii) begin van voor Opdrachtgever kenbare uitvoering door BAM! waartegen Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij BAM! indient.

5. Prijzen en betaling

5.1    Alle door BAM! in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en transportkosten, beveiliging, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, reis- en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur van derden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien BAM! en Opdrachtgever prijzen in een valuta anders dan de euro zijn overeengekomen, zijn koerswijzigingen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.2    Indien BAM! met Opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is BAM! niettemin te allen tijde gerechtigd om schriftelijk op een termijn van 30 dagen de overeengekomen prijs te verhogen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW het recht tot uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, tenzij (i) BAM! binnen 4 dagen na ontvangst van deze kennisgeving van Opdrachtgever de prijsverhoging intrekt, (ii) de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BAM! rustende verplichting ingevolge de wet of (iii) in de Overeenkomst is vastgelegd dat aflevering langer dan 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden, in welke gevallen de Overeenkomst (voor het overige) onveranderd van kracht blijft.

5.3    BAM! is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van BAM!. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door BAM! op verzoek van Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door BAM! wordt gepresteerd. BAM! is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.4    Opdrachtgever dient de facturen van BAM!, met uitsluiting van het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen op een door BAM! aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.5    Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is tot en met de datum van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

5.6    Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

 

Hoofdsom                  
tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

 

 

 

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (min. € 40) 

€ 5.000

€ 375 + 10% over
(hoofdsom - € 2.500)

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over
(hoofdsom - € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 + 1% over
(hoofdsom - € 10.000)

€ 2.775

Boven de € 200.000

€ 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom - € 200.000)

€ 6.775

5.7    BAM! is gerechtigd om de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, audio- en beeldmateriaal, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van BAM! onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan BAM! verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

5.8    BAM! is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Indien BAM! van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is BAM! gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.

6. Termijnen en inschakelen derden

6.1    Alle door BAM! overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan BAM! bekend waren en zijn nimmer fatale termijnen. BAM! spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

6.2    De enkele overschrijding van een termijn brengt BAM! niet in verzuim. In alle gevallen komt BAM! wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim nadat Opdrachtgever BAM! in gebreke heeft gesteld. Opdrachtgever dient BAM! daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BAM! en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

6.3    BAM! heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan.

7. Aansprakelijkheid

7.1    De totale aansprakelijkheid van BAM! op welke grondslag dan ook voor enigerlei schade is beperkt tot vergoeding van de directe schade van Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (exclusief BTW) voor het onderdeel waarop de aansprakelijkheid rechtstreeks betrekking heeft. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 50.000 (vijftig duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van BAM! aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 3. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.2    BAM! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde geluid- en/of beeldmateriaal, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan BAM! afgegeven of voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of de gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze door BAM! of door derden gerealiseerd worden en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in artikelen 7.1.

7.3    De in de voorgaande leden van dit artikel 7 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van BAM! gelden niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BAM!.

7.4    BAM! is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien BAM! onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin BAM! een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van BAM!. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BAM! vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.5    Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens BAM!, haar werknemers en/of de door BAM! ingeschakelde of toegelaten derden voor alle schade die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk BAM!, haar werknemers en de door BAM! ingeschakelde of toegelaten derden.

7.6    Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan BAM! zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

8. Niet-toerekenbare tekortkoming

8.1    BAM! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2    Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BAM! geen invloed kan uitoefenen en waardoor BAM! niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, opstand, rellen, atoomkernreacties, natuurrampen, vulkaanuitbarstingen, brand, werkstakingen en andere acties door het personeel van BAM! en/of haar toeleveranciers, bovenmatig ziekteverzuim, transportproblemen, storingen in het energienet of de afsluiting van de gebouwen waarin BAM! haar activiteiten verricht, worden daaronder in ieder geval begrepen.

8.3    Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen ingevolge de Overeenkomst haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen worden opgeschort tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk is.

8.4    Indien een daadwerkelijke opschorting ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming langer dan 2 maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.

8.5    Voor zover BAM! ten tijde van het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BAM! gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

9. Vrijwaring

Opdrachtgever zal BAM! en het door BAM! ter beschikking gestelde personeel volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan BAM! toerekenbaar is.

10. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

10.1   Opdrachtgever en BAM! zullen de van de andere partij in het kader van de Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie, waarvan de ontvanger weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en deze informatie niet aan derden openbaren, tenzij deze informatie:

 1. reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding;
 2. zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit artikel 10 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;
 3. wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor enig redelijk doel; of
 4. moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken jurisdictie, maar in een dergelijk geval slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de openbaarmaking.

10.2   Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de verstrekker van die informatie als zodanig is aangeduid. De ontvanger van de vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

10.3   Partijen zullen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien een partij in strijd handelt met de Wet bescherming persoonsgegevens, zal die de andere partij vrijwaren voor alle aanspraken en de daaruit voortvloeiende schade.

11. Annulering

11.1   Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door BAM! is geschied.

11.2   In geval van annulering zullen te allen tijde de door BAM! gemaakte voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan BAM! worden vergoed.

11.3   Indien annulering plaatsvindt minder dan 7 dagen vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door BAM! is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen totale prijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan 2 dagen vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst door BAM! is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de overeengekomen totale prijs.

11.4   BAM! is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van BAM! kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico's met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

12. Voortijdige beëindiging

12.1   BAM! en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.

12.2   BAM! en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien de andere partij onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of vergelijkbare stappen onderneemt met het oog op de herstructurering van alle of een deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is verklaard. De partij die de Overeenkomst op deze grondslag beëindigt is nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden.

12.3   In afwijking van wat in de wet daaromtrent door middel van regelend recht is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot levering van diensten slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.

13. Intellectuele eigendom

13.1   Opdrachtgever garandeert aan BAM! dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door BAM! en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door BAM! vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal BAM! en alle aan BAM! gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

13.2   Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst door BAM!, haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij BAM!, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

14. Overige verplichtingen Opdrachtgever

14.1   Opdrachtgever zal BAM! steeds tijdig alle gegevens of inlichtingen verstrekken, waarvan BAM! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat BAM! tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis.

14.2   Indien Opdrachtgever de in artikel 14.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BAM! het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens of inlichtingen aan BAM! ter beschikking heeft gesteld.

14.3   Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 16.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving zoals bedoeld in artikel 7:658 BW. Opdrachtgever zal BAM! vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van BAM! en/of door BAM! ingeschakelde derde(n), in verband met een inbreuk op deze garantie.

14.4   Opdrachtgever zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat in de aftiteling en andere promotionele uitingen omtrent het programma waarop de Overeenkomst betrekking heeft de naam en de rol van BAM! wordt vermeld.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1   Alle door BAM! ingevolgde de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BAM! totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

15.2   Door BAM! geleverde zaken, die ingevolge artikel 15.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

15.3   De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BAM! veilig te stellen.

15.4   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht om BAM! daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

15.5   De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan BAM! ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BAM! gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens BAM! bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

15.6   Voor het geval BAM! zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan BAM! en door BAM! aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BAM! zich bevinden en die zaken terug te nemen.

16. Garantie en reclames

16.1   De door BAM! te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

16.2   De Opdrachtgever ontvangt afgemonteerde TV-, web- formats en/of (online) video content in hoge kwaliteit, plus eventuele foto's in de hoogst mogelijke resolutie. Ruw materiaal (foto en/of video) wordt niet verstrekt tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. BAM! zal ruw materiaal gedurende een periode van maximaal 6 maanden na ontvangst door Opdrachtgever van de in dit lid genoemde zaken bewaren waarna het zal worden vernietigd.

16.3   BAM! geeft de Opdrachtgever het recht op één kosteloze her montage of doorvoeren van wijzigingen in de door BAM! aan de Opdrachtgever geleverde zaken. Volgende her montage(s) of doorvoeren van wijzigingen zullen worden verricht voor €55,00 ex. BTW per uur.

16.4   De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BAM! kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

16.5   De in artikel 16.4 genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door BAM! verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

16.6   Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BAM!, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BAM! geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

16.7   De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan BAM! te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BAM! te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BAM! in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient BAM! in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.8   Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

16.9   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

16.9   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal BAM! de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van BAM!, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan BAM! te retourneren en de eigendom daarover aan BAM! te verschaffen, tenzij BAM! anders aangeeft.

16.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van BAM! daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

16.11 Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

16.12 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BAM! en de door BAM! bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 12 maanden na levering.

17. Diversen

17.1   Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien BAM! daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

17.2   Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. BAM! en Opdrachtgever zullen hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling.

17.3   Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAM!.

17.4   Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te worden overhandigd of verzonden per e-mail naar het in de Overeenkomst opgenomen e-mailadres, of ieder ander adres waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.

17.5   Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

18. Geschillen

18.1   Op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen waarbij BAM! partij is, is

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis

geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2   Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen

met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank , tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BAM! het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

18.3   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

_________________________

Invouwen